Odwiedź nasze konto na Facebook Odwiedź nasze konto na Instagram Mapa dojazdu do Uroczy Zakątek

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE chcemy poinformować, iż realizacja zawartych z Państwem do tej pory umów oraz tych, które mogą być zawarte w przyszłości, wiąże się przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Informujemy, iż serwis www funkcjonujący pod adresem URL: https://uroczyzakatek.eu/ ma charakter otwarty, a każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z tego serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

W związku z powyższym przekazujemy następujące informacje:

 1. Operatorem/właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną, podanych telefonicznie, poprzez SMS/MMS lub w formularzu kontaktowym jest firma Uroczy Zakątek Konrad Rokita z siedzibą 39-204 Żyraków 194 G, NIP: 872-198-52-66, adres e-mail: kontakt@uroczyzakatek.eu
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika serwisu oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkownika serwisu dane osobowe, jedynie w celach:
 • informowania użytkownika o usługach i ofertach lub wprowadzonych zmianach w oferowanych usługach,  kontaktowania się w sprawie oceny produktów lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po świadczeniu usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prawidłowego zawarcia i wykonania umowy w przedmiocie świadczenia usług gastronomicznych, w tym kontaktowania się z użytkownikiem w związku z jej realizacją lub podjęcie działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji usług gastronomicznych/weselnych/noclegowych na rzecz osoby niebędącej stroną umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rozpatrywania skarg i reklamacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed roszczeniami wystosowanymi względem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • archiwizowania dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, i f RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie lokalu należącego do Administratora za pomocą monitoringu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 • wypełniania obowiązków statystycznych pozwalających na usprawnienie i udoskonalenie prowadzonej działalności na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. W niektórych przypadkach dane osobowe użytkownika będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego obejmującego:
 • realizację i utrzymanie kontaktów biznesowych;
 • marketing bezpośredni naszych produktów i usług dzięki czemu użytkownik uzyska dostęp do aktualnych ofert oraz promocji obowiązujących u Administratora;
 • sporządzanie wewnętrznych analiz rynku oraz analizę satysfakcji klientów ze świadczonych usług.
 1. Strona internetowa i strony w mediach społecznościowych Administratora nie są przeznaczone dla dzieci, w związku z czym Administrator nie gromadzi danych dotyczących dzieci, o ile wie, że ma do czynienia z takimi danymi.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika następującym odbiorcom (osobom i podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach zawartych umów o współpracę jeśli będzie to niezbędne do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy z użytkownikiem lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub obsługi serwisu internetowego Administratora):
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza, podmiotom świadczącym usługi hostingu, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora.

Administrator jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych użytkownika na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów władzy publicznej i instytucji.

 1. Dane osobowe, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, ale w takiej sytuacji, dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, w szczególności:
 • do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy – w przypadku danych zawartych w umowach;
 • do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego – w przypadku dokumentów rozliczeniowych;
 • do czasu wycofania zgody – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu;
 • przez okres do 3 lat – w odniesieniu do danych marketingowych oraz danych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 1. Administrator gromadzi następujące kategorie informacji:
 1. informacje identyfikacyjne i kontaktowe (np. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, pesel/ NIP)
 2. informacje transakcyjne potrzebne do przetwarzania zamówień i realizacji umowy (np. metoda płatności, numer konta bankowego, numer karty płatniczej)
 3. korespondencję elektroniczną i papierową dotycząca współpracy.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO
 • usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać przesłane do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@uroczyzakatek.eu z zaznaczeniem, które zgody mają zostać cofnięte.
 1. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego oraz dostosowania oferty.
 2. W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi serwisu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego funkcję sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednocześnie jest warunkiem do zawarcia umowy pomiędzy użytkownikiem i Administratorem, wykonania usługi przez Administratora, kontaktu z użytkownikiem w celu przedstawienia oferty lub odpowiedzi na zapytania użytkownika.
 4. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

Informacja o plikach cookies

 1. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu/Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są do realizacji celów:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W tym celu Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator jednak zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www Adminstratora.
 6. W celu zarządzania ustawienia cookies użytkownik musi wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa i postępować zgodnie z instrukcjami:
  1. Edge
  2. Internet Explorer
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
  9. Windows Phone